top of page
חיפוש

החזר ילדים לאזרחים אמריקאים – Child Tax Credit.

אחת ההשפעות הגדולות ביותר של רפורמת המס של הנשיא טראמפ, על חיי האזרחים האמריקאיים הגרים בישראל, היא הגדלת הקרדיט המיסויי הנ"ל - ששווה הרבה כסף לאמריקאים בישראל.מהו ה-Child Tax Credit?

ה-Child Tax Credit או בכינויו הישראלי "החזר הילדים", הוא סוג של Refundable Credit. כלומר, זהו קרדיט שלא רק שמאפשר להפחית חבות מס או ביטוח לאומי לארה"ב, אלא ממש לקבל כסף מהממשל האמריקאי. ניתן לקבלו כהמחאה הנשלחת בדואר הבייתה מטעם ה-IRS או כהפקדה לחשבון בנק אמריקאי, וזאת גם אם מעולם לא שילמת מס לארה"ב.


כמה כסף אוכל לקבל?

גובה ההחזר עלה בשנת 2018 מהחזר מקסימלי של $1,000 לשנה עבור כל ילד שלא מלאו לו 17, לקרדיט של $2,000, כאשר $1,400 מתוכם מוגדרים כ-Refundable Credit, ללא הגבלה במספר הילדים.

כלומר, ניתן לקבל במהלך 17 שנים סך המחאות או הפקדות עד לגובה $23,800 עבור כל ילד אמריקאי!איך אני יודע אם אני זכאי לקבל את הקרדיט?

ניתן לקבל את הקרדיט עבור כל ילד לפי התנאים הבאים:

 1. ההורה מחויב בהגשת דוח מס שנתי לארה"ב הכולל את פרטיו האישיים של הילד.

 2. הילד חייב להיות מוגדר חוקית כילדו של מגיש הדוח.

 3. על הילד להיות מתחת לגיל 17 בשנת המס הרלוונטית.

 4. הילד אינו משלם על למעלה מ-50% מהוצאות המחייה של עצמו.

 5. על הילד לגור לפחות חצי שנה עם ההורה מגיש הדוח (למעט מקרים המוגדרים בחוק כמו למשל שנת הלידה של הילד).

 6. הילד מוגדר כנתמך של מגיש הדוח (מוסבר במאמר אחר באתר, ניתן לצאת מנקודת הנחה שאם הילד עומד בשאר הקריטריונים הוא כנראה מוגדר כנתמך).

 7. הילד אינו מגיש דוח זוגי בעצמו.

 8. על הילד להיות אזרח או תושב ארה"ב.


האם יש פרטים נוספים שמשפיעים על הזכאות?
 • זכאות להחזר בגין הילד תהיה רק במידה והיה לו מספר SSN עד למועד החוקי להגשת הדוח כולל ארכות.

 • ההורה לא החריג את הכנסתו בטופס 2555 (כלומר, גובה ההחזר מושפע מרמת המס ששולם בישראל, ברוב המקרים גובה ההחזר הוא מלא).

 • סכום ההחזר מופחת כאשר ה-AGI (רמת ההכנסה הכללית השנתית) של מגיש הדוח גבוהה מ-$200,000 ליחיד או $400,000 לזוג.


bottom of page